venerdì 18 maggio 2018

Ne manca uno per fare trecento. Trecento riesumazioni, proverbi, strambotti, rime baciate e detti magari sconclusionati .
 
Nelle lunghe serate invernali al Circolo Unione uomini noti, professionisti e perdigiorno stavano a cercare di rammentarsi l'un l'altro la vecchia saggezza popolare di questa gran terra di Racalmuto.
Noi ricordiamo Peppi Buscarinu, Totu Garlisi, Cicciu Marchisi, Nnaziu Pitruottu, Liddru Savatteri, Totu Scimé, Jachinu Farrauto, Guglielmu Schillaci, Tanu Matina, Tanu Jacunu. Altri sono pure gli autori ma non c'erano nei rari momenti che potevo frequentare il Circolo Unione. Il Circolo Unione è gloriosa quasi bisecolare istituzione racalmutese. Galantuomini e Do che fossero, maniaci per inesistenti blasoni, quel che volete ma da lì passa l'ìntera cultura racalmutese. Richiamare sino alla noia Sciascia e il suo Circolo della Concordia è stucchevole.
Del resto Sciascia al Circolo lascia una traccia ma è quella ormai straconsunta della sua prima e goliardica giovinezza.
Ed è toccato a me e al Circolo Unione rammentare che validissime sono le Favole della Dittatura così obliate da tanti sedicenti santoni del culto sciasciano. Il mio rapporto con il Circolo Unione per ora è rancido. Ma io sto dentro: non mi faccio cacciar via per morosità, non mi sono mai dimesso per non pagare il "mensile", non ho mai cercato di approfittarne per qualche scranno comunale o per qualche siparietto culturale. Chi invece in qualcuna di queste mende è cascato, per cortesia si astenga dal criticare, irridere, stigmatizzare. Non frequenti ora il circolo abusivamente. Noi soci fedelissimi ci incazziamo-
CIRCOLO UNIONE
Frammenti
1° gennaio 1974
zolfatai
1)  E vannu a la matina e li viditi
parinu di li muorti accumpagnati
vistiti di scuru ca li cumpunniti
‘mmiezzu lu scuru di li vaddunati
scinninu a la pirrera e ‘mmanu
portano la so lumera pi la via
ca no’ pi iddi pi l’erbi di lu chianu
luci lu suli biunnu a la campia.
2)  Lu munnu è tradituri e ‘nganna genti
prumitti cuntintizzi e duna chianti
3)  Buttana di tò mà, ngalera sugnu
senza fari na macula di dannu
4)  Sì comu lu cannuolu di la chiazza
cu arriva, arriva, la quartara appuzza.
5)  Cu dici ca lu carzuru è galera
 a mia mi pari na villeggiatura
[zolfatai]
6)  Mamma nun mi mannati a la pirrera
ca notti e jurnu mi pigliu turrura
scinnu na scala di cientu scaluna
cu scinni vuvu muortu s’innacchiana
7)  Mamma nun mi mannati a l’acqua sula
lu vientu mi fa vulari la tuvagliola
e c’è un picciuttieddu ca mi vuliva
 e mi vinni appriessu a li cannola
8)  Puttani quantu trappuli sa’ fari
mancu nna forgia fa tanti faiddi
9)  Sutta lu to palazzu c’è un jardinu
ci su chiantati arangi e pumadoru
e ni lu miezzu c’è cunzatu un nidu
ancidduzzi ci sunnu a primu vuolu.
Cala Rusidda e s’inni piglia unu
 e si lu minti ‘nni la caggia d’oru.
La caggia siti vu timpa d’amuru
lu cardiddu sugnu iu ca canta e vuolu.
10)  Dicci a to mamma ca nun si piglia pena
la robba ci ristà ‘nni li casciuna.
11)  La donna c’avi lu maritu viecchiu
lu guarda e lu talia di maluocchiu
12)  Di quinnici anni vi puozzu assicurari
un’ura di cuietu nun puozzu aviri
e m’haiu misu tuttu bieddu a cantari
darrieri la porta di l’amanti mia;
di ‘nna picciotta mi sientu chiamari:
trasi ca t’arrifriddi armuzza mia.
Iu ci lu dissi: nun vi stati a ‘ncumudari
lassatimi addivertiri cu l’amici mia.
13)  Cartanissetta è’ncapu na rocca
chiunu di buttani e scarsu d’acqua.
14)  E comu t’aiu a vidiri arridutta
a lu burdellu di Cartanissetta.
 
15)  Primu tamava e ti tiniva stritta
Eratu lorda e mi parivatu netta
Ora ti vitti né ‘ncapu né sutta
 e sì na buttana netta netta
16)  Quann’era picciliddu nicu, nicu,
l’amuri cu li donni iu faciva
tutti li schetti mi pigliavanu ‘mbrazza
e ‘nni li vradduzza so m’addummisciva
Ci nni fu una ca mi piglià mbrazza
e mi dissi: vo’ minna amrmuzza mia?
P’essiri ‘nnamuratu di li donni
ristavu curtu e mancu spuntu fici.
17)  M’addisiddassi scursuni di chiusa
quantu m’inni issi ‘nni la tò casa
a to maritu lu mannassimu a fusa
 e n’antri du guardassimu la casa
 e ni mintissimu cu la porta chiusa
e a lu scuru cu si vasa, vasa.
Quannu vinissi lu crastu di fusa
la truvassi carricata la cirasa.
18)  Arsira mi arricuglivu notti, notti;
mi misi a cuntrastari cu du schetti;
una mi li ittava li strammotti
l’antra m’arriscidiva li sacchetti.
Quannu mi vitti li sacchetti asciutti:
Vattinni picciuttieddu ca è notti!
Iu mi misi a gridari a vuci forti:
cu havi dinari è amatu di tutti!
19)  L’omu ca è ‘ngalera è miezzu muotu
l’omu ca nun havi dinari è muortu tuttu.
20)  L’amuri s’arridducu a malatia,
veni e finisci comu uogliu santu;
iu curuzzu pi amari a vui
sugnu ‘mmiezzu quattru miedici malatu;
unu di li quattru m’arrispusi:
vo’ stari bbuonu? Nun l’amari cchiuni!
Iu di lu liettu ci arrispusi:
l’amari di cori, o muoru o campu.
21)  L’amuri è cu lu lassa e piglia
comu lu fierru ‘mpisu a la tinaglia.
 
22)  M’addividdassi gaddu di innaru
 quantu cantassi la notti a lu scuru
 e mi mintissi supra un campanaru,
 e mi mintissi a ricitari sulu:
 Domanna la me amanti di luntanu:
 Chi hai gadduzzu ca reciti sulu?
  Iu cci arrispunnivu di luntanu:
 persi la puddastra e sugnu sulu!

23)  Passu e spassu di la tò vanedda
 ‘nni la cammara tò luci ‘nna stidda
 quantu po’ essiri currivusa e bedda
 ca lu ma cori si fici pi idda

 Oh Diu chi fussi cun na vannachedda
 ca m’appinnissi a lu cudduzzu d’idda
 quantu nni patu iu p’amari na bedda
 idda mori pi mia ed iu pi idda.

24)  Amuri, amuri pampina di canna
 quantu sparaci fa la sparacogna

25)  Arsira passavu di na banna
 e vitti  la ma amanti ca durmiva
 era curcata ‘ntru un liettu di Parma
 pi capizzieddu la mani ci aviva
 nun l’addivigliati ca si spagna
 ca l’addivigliu cu li muodi mia;
 ti fazzu li carizzi di tò mamma:
 ddivigliati, ddivigliati, armuzza mia.
 

26)  Cori di canna, cori di cannitu
 truiazza ca lu cori canniatu
 lu facisti ammazzari a to maritu
 pi dari agustu a lu tò nnamuratu;
 ora nun hai né garzu né maritu
 sì comu un casalinu allavancatu;
 lu va a truvari a tò marito
 darrieri di San Giorgiu truvicatu.

27)  Stritta la cigna e larga la cudera
 l’omu ca è minchiuni pari allura.


28)  Ti lu facisti lu ippuni russu
 nun lu vidi ca to patri scarsu
 ti lu facisti lu jppuni a la moda
 ti lu facisti a la garibaldina

29)  Cummari sugnu muortu di la pena
 c’aiu un mulinieddu e nun macina
 mprustatimi lu vuostru pe na simana
 vi lu martieddu e vi lu mintu ‘n farina
 Aiu lu mulinieddu a la rumana
 lu tiegnu ni li canzi di la tila
 aiu un mulinieddu a la rumana
 pi sta picciotta ca si chiama Nina.

30)  O Mariuzza chiàmati sti cani
 nun li teniri cchiù mmiezzu la via
 ca mi strazzaru un paru di stivali
 lu miegliu vistitieddu ca tiniva
 e lu purtavu a lu mastru a cunzari
 e lu pagavu di sacchetta mia;
 mariuzza si mi vo’ pagari
 spogliati e curcati cu mia.

31)  Si Diu voli la mula camina
 ci ammu arrivari a la missa a Ragona.
32)  Carzaru a Vicaria quantu si duci
 ca cu ti fabbricà beddu ti fici.
 
33)  Amaru ca m’avera a maritari
 presti lu siminavu lu lavuri
 quannu fu ura di zappuliari
 l’erba mi cummiglia lu zappidduni
 poi vinni lu metiri e lu pisari
 e mancu potti pagari lu patruni;
 ora curuzzu si mi vo aspittari
 d’auannu nun si po’, l’antra stagiuni.
34)  Primu t’amava e ti tiniva stritta
eratu lorda e mi parivatu netta._
Ora nun ti vitti né ncapu né sutta
e si na liccatura netta netta
‘m Palermu ti sunaru la trummetta
cu si piglia a tia gran chiantu scutta.
Un jurnu t’aiu a vidiri arridutta
 né maritata, né zita, né schetta
un jornu t’aiu a vidiri arridutta
 a lu burdellu di Cartanissetta
35)  Travagliu e nun travagliu, nun aiu casa
megliu ca quannu stancu m’arripuosu.
36)  Lu sa chi dissi lu dutturi Vespa
cu havi lu chiuritu si lu raspa.
37)  Lu puddicinu dissi ni la nassa
quannu maggiuri c’è minuri cessa.
38)  Lu maritu ci dissi a la muglieri
la vesta cu la fa, l’av’a pagari.
39)  La muglieri ci dissi a lu maritu
ad Agustu pari cu va carzaratu.
40)  Lu suli si nni va dumani veni
si mi nni vaiu iu nun torna cchiuni.
41)  Chiddu chi voli Diu la notti a gregni
lu jurnu a racinidda ni li vigni
42)  Chiddu chi voli Diu dissi Guaglianu
 la notti chiovi e lu juornu fa bbuonu
43)   Vitti lu mari, vitti la marina
vitti l’amanti mia ca navicava
44)  Comu aiu a fari cu sta ma vicina
c’avi lu meli mpiettu e nun mi nni duna.
45)  M’aiu a maritari nun passa ouannu
 pi campari muglieri nun mi cumpunnu
46)  M’avera a maritari senza doti
 chi sugnu foddi ca fazzu sta cosa
47)  Dicci a tò mamma ca nun si piglia pena
 la robba ci ristà ni li casciuna.
48)  Si piccilidda e vatinni a la scola
 ca quannu ti crisci m’è pigliari a tia.
49)  Si piccilidda e ha lu cori ngratu,
 mi vidi muortu e nun mi duni aiutu
 quannu vidi affacciari lu tabbutu
 tannu mi cierchi di darimi aiutu.
50)  Si piccilidda e fa cosi di granni
 pensa quannu ti criscinu sti minni
51)  Quantavi chi studiu sta canzuna,
 pi mpararimilla sta simana
52)  L’aiu avutu na donna taliana
 ca la so facci era na vera luna
 nni lu piettu porta na cullana
 si vuogliu lu so cori mi lu duna.
53)  Vieni  stasira ca mi truovi sula
 l’ura è arrivata di la tò fortuna.
54)  La carta di la leva a mia vinni
 m’accumanciaru a viniri li malanni.
55)   Partu e nun partu, comu vurria fari,
 bedda sugnu custrittu di partiri
 sugnu custrittu di lassari a tia
 e quannu pienzu ca t’aiu a lassari
 la vucca di feli s’amaria.
 Lu vaiu diciennu nun ni puottimu amari
 si nun muoru cca muoru addavia.
56)   Mamma priparatimi un maritu
 ca sutta lu fallarieddu c’aiu lu fuocu
 Sutta lu fallarieddu c’aiu lu fuocu
 dintra lu russu e fora è sbampatu
 sutta lu fallarieddu ci hai lu meli
 sugnu picciottu e lu vuogliu tastari
 Sugnu picciottu e mi nni vaiu priannu
 schiettu mi l’haiu a godiri lu munnu.

57)  Vidi chi fannu fari li dinari
 fannu spartiri a du filici cori
 Ti pigliasti ad una ca nun sapi parlari
 tutta pirciata e china di valori;
 mancu a la chiazza cchiù la po’ purtari
 vidi li beddi e lu cori ti mori.

 Affaccia amuri e sientimi cantari
 ca t’è fari pruvari comu si mori.
58)  quannu ti viu lu me cori abballa
  comu lu fuoco ni la furnacella,
 quannu ti viu lu me cori abballa
 comu lu vinu russu nni la  buttiglia 
59)  Lu sabbutu si chiama allegra cori
 mmiatu cu avi bedda la muglieri
 cu l’avi ladia ci mori lu cori
 e prega ca lu sabbatu nun veni.
60)  Comu ci finì a lu gaddu di Sciacca
 pizzuliatuddu di la sciocca.

 [Pasqua 74]


61)  Veru ca la mintissi la scummissa
 cu si marita lu fuocu ci passa
62)  L’omu ca si marita è ammunitu
 la muglieri ci fa da diligatu
63)  Hann’a passari sti vintinov’anni
 unnici misi e vintinovi jorni
64)   E li minneddi tò sciauru fannu
 sunnu viglianti e mi cala lu suonnu
65)  Chiddu chi voli Diu dissi Marotta
 quannu si vitti lu fuocu di sutta
66)  Chiddu chi voli Diu dissi Guaglianu
 la notti chiovi e lu jornu fa bbuonu
67)   M’arridducivu di tali manera
 ca comu un picciliddu chiacchiaria
 Persi lu sali e persi la salera
 e persi l’amicizia cu tia.
68)  L’omu chiettu nun nni chiudi vucca
 si si marita diventa na rocca
69)  L’omu schiettu nun aviennu muglieri
 mmiezzu li maritati avi addubbari
70)  Comu na varca a mari mi currieggiu
 ni lu liettu nun puozzu stari saggiu
71)  M’agghiri a maritari a Rivinusa
 ca mi muglieri m’è pigliari na rosa
72)  Sugnu arriddutu di tagliarimilla
 tantu pi tantu pierdita mi duna
73)  Ci vuonnu quattru mastri cu la serra
 e quattru fimmineddi cu la falla
 quattru fimmineddi cu la falla
 pi lu sanguzzu nun arrivari ‘n terra
74)  Bedda p’amari a tia persi lu sceccu
 persi la tabbacchera e lu tabaccu
75)  Bedda p’amari a tia persi lu sceccu
 ora dicimi tu a cu minchia accravaccu
76)  Curnutu ca ha’li corca in tri maneri
 luonghi e pizzuti cumu li zabbari
77)  Li corca ti li fici tò muglieri
 cu un picciuttu ca sapi cantari.
78)  La tarantula annaca e nun sapi a cui
 stenni l’aritu e nun lu cogli mai
 passa la musca e ni l’aritu ‘ngaglia
 e ci patisci nni ddi eterni guai
 la tarantula ngrata siti vui
 la musca sugnu iu ca c’ingagliavu
 quantu aiu piersu pi amari a vui
 sugnu a lu ‘mpiernu e nun nni niesciu mai.
79)  L’amuri è cu lu lassa e piglia
 comu lu fierru ‘mpizzu a la tinaglia
80)  Cu dici ca pi donni nun si pila
 a tutti l’impiccassi pi la gula.
81)  Quan’eratu malata dunci amuri
 pi uocchiu di la genti nun ci viniva
 quannu vidia passari lu Signuri
 pigliavu lu mantu e ci viniva
 e m’assittava ‘ncapu li scaluna
 tu stavatu muriennu e iu chianciva
 ora ca stasti bbona dunci amuri
 finieru l’uocchi mia di lacrimari.

82)  Ora ancidduzzi calati, calati
 a la cima di l’arburi e ci viditi
 quannu nni la caggia intrati
 comu di la pena nun muriti;
 amicuzzi vi priegu ‘n caritati
 amicizia cu li donni nun aviti;
 iu persi la mia libirtati
 na donna m’ingaglià cu li so ariti.
83)  Di quinnici anni vi puozzu assicurari
 n’ura di cuietu nun aiu pututu aviri
 ca m’aiu misu tuttu a cantari
 ‘ndarrieri la porta di l’amanti mia
 di na picciuttedda m’intisi chiamari
 trasi ca t’arrifriddi armuzza mia
 iu cci lu dissi: nun vi stati a ‘ncumudari
 lassatimi addivertiri cu l’amici mia.

84)  Lu gaddu cci dissi a li gaddini
 ca lu tiempu si piglia comu veni
85)  Chi ti giova sta maritatina
 ottu jorna malata e un jornu bona
86)  ladia, pupa nivura, untata d’uogliu
 tu va diciennu ma muoru pi tia
 cci sunnu tanti bieddi ca mi vuonnu
 comu mi vuogliu tingiri nni tia
 vattinni a mari a glittariti a scuogliu
 oppuri a mmuoddu mmiezzu a la liscia..
87)  Mina lu vientu e lu massaru spaglia
 c’è lu currieri ca cunta li miglia
 lu cacciaturi assicuta  la quaglia
 e l’assicuta finu ca la piglia;
 l’arburu s’ha sirratu cu la serra,
 e lu stufatieddu s’agusta cu l’aglia
 Ora ca la vincivu la battaglia
 si mi curcu cu tua nun è meraviglia.
88)   La turturidda quannu si scumpagna
 si parti e si nni va a so virdi luogu
 vidi l’acqua e lu pizzu si vagna
 e di la pena si nni vivi un puocu
 e poi si minti ncapu na muntagna
  jetta suspira e lacrimi di fuocu:
 amaru cu perdi la prima cumpagna,
 perdi li piacira, lu spassu e lu juocu.
89)  All’armi, all’armi: la campana sona
 li turchi sunnu junti a la marina.
90)  Ah! Quantu è mpami l’arti di lu surfararu
 ca notti e jornu travaglia a lu scuru
 piglia la lumera e fa un puocu di lustru
 quannu scinni jusu cu lu so capumastru

91)  La schetta si nni prega di li minni
 la maritata di li figli ranni
92)  Niesciu la sira comu lu nigliu
 Viersu la matina m’arricogliu.
93)  Si ni pigliamu colari muriemmu
 e vincitoria a li mpamuna dammu.
94)  Cci vò viniri dda banna Riesi
 unni ci su pagliara comu casi;
 cci sunnu tri picciotti comu rosi
 una di chiddi tri mi dissi trasi;
 trasi ca t’aiu a dari li beddi cosi:
 puma, pumidda, maremi e cirasi.
 Iu ci lu dissi: nun vuogliu sti cosi,
 vuogliu la zita, la robba e li casi.
95)  Biedda, li tò biddizzi iu li pritiegnu
 siddu li duni a l’antri, iu m’allagnu.
96)  Ora ca ti criscieru sti lattuchi,
 tutta ti gnucculii, tutta t’annachi.
97)  Ci pienzi bedda quannu iammu a Naru
 ca la muntata ti paria pinninu?
98)  Bedda, ci vò viniri a San Bilasi,
  n’addivirtiemmu ca siemmu carusi?
99)  Aiu cantatu pi sbariarimi la menti

 oppuramenti la malincunia.
100)  Comu vo fari fa, si la patruna
 basta ca truovu la pignata china.
101)  Buttana ca cu mia tu fa la santa,
 cu li cani e li gatti tieni munta.
 A mezzannotti cu scippa e cu chianta,
 la tò matruzza li cuorpi ti cunta.
 Quantu grana vusca sta figliuzza santa,
 ci voli lu nutaro ca li cunta.
102)  la fimmina ca è sutta va cantannu
 l’omu ca sta supra sta suffriennu
103)  Cu avi dinari assà, sempri cunta
 cu avi muglieri bedda sempri canta.
104)  So matri mi lu dissi: va, travaglia,
 nun mi la fari patiri a ma figlia.
105)  Cu dici ca li favi sunnu nenti,
 sunnu cumpuortu di panza vacanti.
106)  L’omu c’ha piersu la ragiuni
 la giustizia si fa cu li so mani
107)  Pi tantu tiempu la furtuna aiuta,
 arriva un tiempu ca cangia la rota.
108)  Tu t’inni prieghi ca ti resta chiusa,
 iu mi nni priegu ca mi resta tisa.
109)  Si ogni cani c’abbaia, na pitrata,
 nun restanu né vrazza e macu vita.
110)  San Pietru ci dissi a S. Giuvanni
 di li singaliati, guardatinni.
111)  Santa lagnusia, nun m’abbannunari,
 ca mancu spieru abbannunari a tia.
112)  Quantu su bieddi li carmelitani,
 ca vannu a la missa cu la mantillina.
113)  A tia piaci la miennula dunci,
 prima ti la manci e ora chianci.
114)  Cu sta spranza e la pignata minti,
 ma va pìarriminari e nun trova nenti.
115)  Cu scecchi caccia e a fimmini cridi
 faccia di paradisu nun nni vidi.
116)  Pensa la cosa prima ca la fani
 ca la cosa pinzata è bedda assani.
117)  Sparaci, babbaluci e fungi
 spienni dinari assà e nenti mangi.
118)  Unni viditi niespuli, chianciti:
 sunnu l’urtimi frutti di l’estati.
119)  Comu amma a fari, la muglieri?
 dumani agghiurnammu senza pani.
120)  Quannu la sorti nun ti dici,
 jettati nterra e cuogli babbaluci.
121)  Cu fa amicizia cu li sbirri,
 c’appizza lu vinu e li sicarri.
122)  Di ‘nviernu nun ni vuogliu ca fa friddu,
 mancu la stagiuni ca fa callu.
123)  Cummari vi lu dicu allieggiu, allieggiu,
 vostru maritu si iucà lu ‘llorgiu.
124)  La padedda cci dissi a la gradiglia:
 iu pisci frittu mangiu e no fradaglia.
125)  Lu surci cci dissi a lu scravagliu:
 quannu tu fa beni scordatillu.
126)  Lu saziu nun cridi a lu diunu,
 comu lu riccu nun cridi a lu mischinu.
127)  Cci finì comu li nuci di Cianciana,
 cientu vacanti ed una china.

128)  Chi facisti o mastru Giuvanni,
 scippasti la vigna e cci chiantasti li canni.
129)  Abrili fa li sciuri e li biddizzi,
 n’avi lu lasu lu misi di maiu.
130)  Lu picuraru grida: all’erba, all’erba;
 ca si la po’ sarbari si la sarba.
131)  Sugnu comu na tavula di liettu,
 dicu ca nun viu nenti e viu tuttu.
132)  Ficiru paci li cani e li lupi,
 poviri piecuri e svinturati crapi.
133)  Di li cappiedda e di lu malu passu
 dinni beni e stanni arrassu.
134)  L’afflittulidda ca si curca sula
 si vonta e svonta mmiezzu a li linzola.
135)  Mi vivu lu vinu miu, armenu sacciu cca è vinu guastatu.
136)  A quannu a quannu lu pupu j a ligna
 cu ddu cippidda cci fici nna sarma;
 nni la muntata si lassà la cigna,
 va iti nni lu pupu ca si danna.
137)  L’arti di lu muraturi, è arti gintili,
 ‘nn’accidenti a cu nni parla mali.
138)  A vvu commari chiamativi la gatta,
 sannò vi veni cu l’ancuzza torta.
139)  P’amari li donni cci voli la sorti,
 ma ancu ‘ngegnu , giudiziu e arti.
140)  Lu zuccu nun po’ teniri du viti
 e mancu la fimmina du ‘nnamurati.
141)  L’acqua di lu Raffu e mmiezzu vinu,
 curriti schetti di San Giulianu.
142)  L’acqua di li malati è vinu sanu,
 curriti schetti di San Giuliano.
143)  Pi nun pagari du grana di varbieri,
 si fa li capiddi scali, scali.
144)  Quannu mina lu vientu narisi,
 guardativi la peddi, guaddarusi.
145)  Sugnu comu lu cunigliu ni la tana,
 firriatu di sbirri e di ‘mpamuna.
146)  Si m’arrinesci mi chiamu don Cola,
 si nun m’arrinesci Cola comu prima.
147)  Lu jardinaru ca chianta cipuddi
 cci vannu appriessu li picciotti bieddi.
148)  Nun cci vaiu cchiù a Santa Chiara
 ca la Batissa mi voli ‘ngalera,
 mi dissi ca ci ruppi la campana
 e lu battagliu miu ristà com’era.

149)  Chissa è la vera pena ca si senti,
 sugnu luntano e nun viu l’amanti.
150)  Amuri amuri, quantu sì luntanu,
 cu mi lu cuonza lu liettu stasira,
 cu mi lu cuonza, mi lu cuonza malu,
 e malatieddu agghiuornu a lu matinu.
151)  Vinni a cantari ca n’aiu ragiuni,
 pi mmia nun ci fu camuliari,
 tutti mangiaru carni e maccarruna
 e iu, l’amaru, mancu aviri pani.
152)  Chi avi stu sceccu ca raglia?
 avi la corda longa e s’impiduglia.

153)  Lu munnu lu truvasti a lu riviersu
 ca puntasti a re vinni arsu.
154)  La morti lha d’incuoddu e nun ti ‘nnadduni
 l’ha scritta nni li chianti di li mani.
155)  Lu carciri di Sciacca è muntuatu;
 pi fierri lu vinci Santu Vitu.
156)  Cu va a lu carciri di Santu Vitu,
 trasi cu la parola e nesci mutu.
157)  Ma matri mi vuliva fari parrinu,
 e pi l’amuri tò, sugnu viddanu.
158)  Da stivaletti si junta a tappina,
 sicca la vucca mia si nun sì buttana.
159)   La schetta si canusci a lu caminu,
 la maritata supra lu turrenu.
160)  Vuogliu muriri cu l’uocchi apierti
 pi nun dari vincitoria a la morti.
161)  L’acqua si nni va a lu pinninu,
 l’amuri ranni senti lu richiamu.
162)  Cu va a sparaci mangia ligna,
 cu va a babbaluci  mangia corna.
163)  Nun sugnu muortu, no, sù vivu ancora,
 uogliu ci nn’è a la lampa, mentri dura.
164)  Lu tò vinu nun lu mintu nni lu me jascu
 li tò guai cu li mia nun l’ammiscu.
165)  Ora curuzzu  vò essri amatu
 a fari di geniu lu curnutu.
166)  Vitti lu mari, vitti la marina,
 vitti l’amanti tò ca navigava.
 

167)  Bedda tu la pirdisti la russura
 mi isti a ‘ccusari a li carrabbunera
168)  Ti maritasti cu viertuli musci
 lu capumastru di balata liscia
 nun ti putisti abbuttari di minestra.
169)  Larga la cigna e stritta la cudera
 l’omu ca è minchiuni pari allura.
170)  Ti maritasti facci di vilenu
 ti lu scurdasti cu t’amava prima.
171)   Lu scieccu zuoppu si godi la via
 la miegliu giuvintù sta a la Vicaria.
172)  Quannu nascisti tu bidduzzi, pronti
 lu suli arrialzà l’antri du tanti
 ti vattiaru ni du chiari fonti
 mmiezzu d’argintaria, musica e canti.
173)  Funtana di biddizzi e pasta d’angili
 cu trasi a  la tò casa li fa ‘mpinciri
 e li pittura si misuru a chiangiri,
 ca bedda comu tia nun puottiru dipingiri.
 Acchiana ‘ncielu e và, parla cu l’angili
 li muorti sutta terra li fa spingiri.
174)  Cu la casa d’antru pratica
 la so è povera e minnica.
175)  Sinn’j, sinn’j, sapiddu unni
 e a tia lassà mmiezzu a st’affanni
 Senza di tia sugnu cunzumatu
 la vita mia cu tia si ‘nn’ajjutu
176)  La tò facciuzza è comu na rosa
 bianca e russa comu na cirasa
177)  Amaru cu di li donni s’incatina
 scinni a lu ‘mpiernu e acchiana tri scaluna.
178)  Ora ca li facisti quinnici anni
 piglia la truscitedda e jamuninni.
179)  Lu suonnu di la notti m’arrubasti
 ti lu portasti a dormiri cu tia.
180)  Lu cuccu ci dissi a li cuccuotti
 a lu chiarchiaru ci vidiemmu tutti.
181)  Lu carzuru pi mia è l’urtima notti
 stasira ci scuru dumani si parti.
182)  Eratu intra e ti ‘nni isti fora
 di tunnu la pirdisti la russura.
183)  Comu cci finì a lu liamaru
 nun potti fari un jppuni a la suoru.
184)  Comu cci finì a lu gaddu di Sciacca
 si fici accravaccari di la jocca.
185)  Ti priegu bedda di farimi un cintu
 ca veni maiu e canzuni cantu
 mi l’hai a fari galanti e distintu
 lu tò nomu c’ha a mintiri ogni tantu
 cu m’addumanna cu fici stu cintu
 lu fici Dichinedda a lu cummentu.
186)  Tò matri mi lu dissi: mangia e bbivi
 nun ti curari si ma figlia mori
 si mori idda ti mariti arrieri,
 cchiù grana e cchiu arriccizzi po’ accanzari.
187)  Dicci a tò mà ca nun si piglia pena
 la robba c’arristà ni li casciuna;
 comu t’abbidiri arridutta
 né maritata, né zita né schetta.
 Comu t’abbidiri arridutta
 a lu burdellu di Cartanissetta
 Cartanissetta ‘ncapu nna rocca
 ricca di buttani e scarsa d’acqua.
188)  Vaiu diciennu: cu avi caniglia?
 ca m’ha finutu l’uoriu e la paglia.
189)  Ti cridi ca era mulu di la rota
 pi pigliarimi a tia disonorata?
190)  Quantu amici avia quannu era fora
 ora l’amici mia su quattru mura.
191)  vampa di lana e nuozzulu di nuci
 nun dunanu né cinniri né luci.
192)  La mantillina cangiasti pi lu sciallu
 ora a chistu tò maritu cangiatillu.
193)  Buttana quantu trappuli sa fari
 mancu na forgia fa tanti faiddi.
194)  Assira m’arricuglivu notti, notti
 mi misi a cuntrastari cu du schetti
 una mi li jttava li strammuotti
 l’antra m’arriscidiva li sacchetti,
 quannu mi vittiru li sacchetti asciutti:
 vatinni picciuttieddu ca è notti.
195)  comu aiu a fari, sugnu cunzumatu
 na vecchia nun mi vonzi pi maritu.
196)  Di vintinovi siemmu junti a trenta
 comu veni la pena si cunta.
197)  Quant’aiu persu d’amari a tia
 li miegli jorna di la vita mia.
198)  Cu lu canusci l’amicu Burrasca
 simina tumminia e arricogli ciusca.
199)  A chi mi servi amariti tantu
 ca zappa a l’acqua e simina a lu vientu.
200)  Quannu si minti lu picciulu cu lu granni
 li viertuli a mala banna appenni.
201)  Cummari ca l’aviti e nun mi lu dati
 chi nna t’ha fari vui quannu muriti.
202)  Curnuti va’, firriati la vigna
 unni mancanu zucca, chianta corna.
203)  Cu li tò corna po’ fari un ponti
 di la Matrici arrivari a lu Munti.
204)  La sciccaredda cci dissi a lu mulu
 siemmu fatti pi dari lu culu.
205)  Cu di lu mulu voli fari un cavaddu
 li primi pidati sili piglia iddu.
206)  Carritteri lu vuogliu e no viddanu
 ca di sita mi lu fa lu fallarinu.
207)  Comu è fari cu sta licatisa
 ca idda voli a mia, iu vuogliu a Rosa!
208)  Iu ti salutu e mi nni vaiu nni Rosa
 Dumani nni ‘ncuntrammu chiusa chiusa.
209)  Annutula ca t’allisci e fa’ cannola,
 stu santu è di marmaru e nun suda.
210)  Ti maritasti e fu la tò ruvina
 sei jorna malata e un jornu bona.
211)  Buttana di tò mà quantu carduna
 cu cci li simina mmiezzu sta via?
212)  Vidi ca fa friddu e nun lu capisci,
 è la forza di l’amuri quannu nasci.
213)  Comu aiu fari cu sta ma vicina
 c’avi lu meli ‘mpiettu e nun lu duna?
214)  L’amici ti purtaru a la ruvina
 tò matri ca ti ama si nn’adduna.
215)  Aviva un gaddu e lu fici a capuni
 lu sbrigu cci livavu a li gaddini.
216)  Quannu era sana la tò pignatedda
 lu primu fuvu iu ca cucinavu,
 ora ca ti la ruppi la scutedda:
 mangiati amici mia ca mi sazziavu.
217)  Bedda p’amari a tia persi lu suonnu
 ca è la cosa cchiù bedda di lu munnu.
218)  Bedda p’amari a tia di notti viegnu
 e nun mi curu si chiovi e mi vagnu.
219)  Ludia brutta facciazza di mulu
 tu va diciennu ca t’ha’ mmaritari,
 nun n’ha né robba nemmenu dinari,
  cu è ddu sceccu c’havi a pigliari?
220)  Bedda ca di li beddi la bedda siti
 ca di li beddi bannera purtati.
221)  Bedda ca sì rappa di racina
 lu cori ti mangiassi a muzzicuna.
222)  Quannu nascisti tu nascì na rosa
 lu suli si firmà a la tò casa.
223)  Bedda ca di sì m’aviatu dittu
 nun c’arrivasti a cunzari lu liettu.
224)  Si sì vera fimmina di nasu
 m’ha’ a diri unni sta lu vientu appisu.
225)  Matri ivu a perdiri la testa
 pi nna truiuzza, ‘mpami e tosta.
226)  Di nnomu ti cangiasti traditura
 di zappa ti chiamasti matacona.
227)  La cosa è già bedda e caputa,
 lu sceccu nin si pungi a la muntata.
228)  Lu sienti ca sona la campana
 la pesti è junta a li mulina.
229)  Aviti la facciuzza comu un piriddu
 e la vuccuzza n’anidduzzu
 siti ‘mpastata di zuccheru e meli
 mmiatu l’omu ca spusa a vui.
230)  Quannu arrivu dda bbanna, scrivu cara
 ricordati di mia na vota l’ura.
 
231)   Quantu è intrinsicu st’amuri
 cu nun lu cridi lu pozza pruvari.
232)  Nun lu fazzu cchiù lu lassa e piglia
 p’amari na picciotta si travaglia.
233)  Comu è fari cu sta ma vicina
 ca notti e jornu colari mi duna?
234)  Curuzzu nun aviri no lagnanza
 si vò accuminciari a chiangiri accumenza
 curuzzu nun aviri cchiù lagnanza
 ca cu t’amava cchiù mancu ti penza,
 curuzzu mi vò diri chi ti fici
 ca quannu vidi a mmia ti fa’ la cruci.
235)  Ti mannavu nna littra cu du essi
 risposta nun n’appi cchiù, chi fici morsi?
236)  Chista è la vera pena ca si senti,
 iri surdatu e lassari l’amanti.
237)  Nun aiu pena ca vaiu surdatu
 la pena aiu ca lassu a tia.
238)  Sì comu nna fussetta di Natali
 cu prima arriva si mitti a iucari.
239)  Li donni sunnu comu li mulina
 ca fannu li vutati di la luna.
240)  Li donni sunnu comu li mulina
 tuorti come la vruca e li gadduna.
241)  Amaru cu di li donni si ’nnamura
 ca squaglia comu l’uogliu a la cannila.
242)  Lu vuò sapiri pirchi nun ti vuogliu?
 eratu schetta e accattasti un figliu!
243)  Aiu piersu la canna di la pipa
 forsi l’asciasti tu bedda pupa.
244)  Li cuorna ti parinu ornamientu,
 t’annachi tutti e ti nni fa’ un vantu.
245)  Curcutu, sta’ attentu t’impidugli
 cu li piedi li tò corna ‘ngagli.
246)  La robba si nni va comu lu vientu
 ma di nna bedda ti nni prieghi tantu.
247)  A don Cicciddu lu vitti lu vitti
 ntra un punticieddu ca sucava latti.
248)  Quantu è cani, cani stu patruni
 ca iddu mangia pani e nantri fami,
 vinti quattr’uri di stari a buccuni,
 li rini si li mangianu li cani,
 lu vinu si lu vivi a l’ammucciuni
 e nantri passa l’acqua di gadduni
 unni mitti a muoddu li liami.
249)  Cori di canna, cori di cannitu
 truiazza ca ha’ lu cori canniatu,
 lu facisti ammazzari a tò maritu
  pi dari gustu a lu tò ‘nnamuratu.
250)  Curnuti nun cci vannu n’ paradisu
 San Pietro l’assicuta pi lu nasu.
251)  Lu suli è russu e vui lucenti siti,
 lustru faciti quannu v’affacciati.
252)  Quannu la mamma fa lu figliu fissa
 sempri ci avi a cummattiri cu passa.
253)  Sapiti chi successi all’acqua nova
 un punci assicutà na lavannera.
254)  A vu cummari, ca siti sutta stu ficu
 o mi chiamati o viegnu dduocu.
255)  O Pippinedda cuocciu di granatu,
 unni lu truvasti stu bieddu maritu?
256)  Sapiti chi rimediu c’è pi unu ca mori?
 Ca mori e si nni va a lu cimiteriu.
257)  Lu suonnu di la notti m’arrubasti
 ti lu portasti a dormiri cu tia.
258)  Affacciami bedda e pisciami tra un occhiu
 quantu ti viu lu parrapapacchiu.
259)  Comu aiu a fari cu la ma vicina,
 avi la figlia schetta e nun mi la duna.
260)  La donna c’avi lu maritu viecchiu,
 lu guarda e lu talia di mal’uocchiu.
261)  Curnutu ca ha’ li corna ‘n tri maneri,
 luonghi e pizzuti comu li zabbari.
262)  Curnutu ti prisienti arridi, arridi.
 li corna t’arrivanu a li piedi.

263)  Lu carzaratu la notti si sonna:
 penza la libirtà, mori e si danna.
264)  Cu dici ca lu carzaru è galera,
 a mia mi pari ‘na villeggiatura.
265)  Lu carciari pi mia è paradisu,
 unni truvavu l’abbientu e lu ripuosu.
266)  Carzari Vicaria quantu si duci,
 cu ti fabbricà, bieddu ti fici.
267)  Amuri di luntanu nun è filici;
 amuri di vicinu, carizzi e baci.
268)  Ha’ la vuccuzza comu lu curaddu
 piensu ca ancora nun ha vasatu a nuddu.
269)  Ha’ li capiddi nivuri ‘na pici,
 ti li taliu e nun truovu paci.
270)  Pienzi ca stu munnu è chianu, chianu,
 nun vidi la muntata e lu pinninu?
271)  Tu matri t’addivà cu pani e latti,
 ora dariti a mia ci pari forti.
272)  Ni sta vanedda ci abita ‘na quaglia,
 tutti la vuonnu e nuddu si la piglia.
273)  Ni stu quartieri ci sta ‘na picciuttedda,
 idda mori pi mia e iu pi idda.
274)  Bedda, ci pienzi quannu jammu fori,
 ca ti purtavu sutta li ficari,
 ti detti du pumidda e du zalori,
 di tannu t’affirravu a ‘nguliari.
275)  Mi nn’aiu a gghiri di stu paisazzu
 cu li ‘mpami e li sbirri nun ci la puozzu.
276)  Mi ‘nnaiu a gghiri a Cartanissetta,
 unni ca fannu giustizia torta.
277)  Cu avi grana la libirtà s’aspetta,
 cu grana nun avi lu zainu porta.
278)  Pedi di zorba e pedi di zurbara
 cu è ca ti chiantà mmiezzu la via,
 e li zorbi ca fa su tanti amari
 amari e allappusi comu a tia.
279)  Stidda lucenti, lucenti
 chi c’aiu fattu a la me cara amanti?
 Quannu passu di ccà nun mi dici nenti,
 si cridi ca truvavu ‘n’ antra amanti.
280)  Siddu sapissi di la tò vinuta,
 d’oru e d’argentu faria la me intrata.
281)  Vaiu a lu liettu e ripuosu nun aiu,
 priegu ca l’arba fa, quantu ti viu.
282)  Affaccia bedda di sta finestredda,
 lu sientilu tò amuri quantu arraggia?
 Vasari ti vurria, quantu sì bedda,
 mmientri chi tieni l’uocchi a pampinedda.
283)  Quannu nascisti tu fici un gran sfuorzu,
 parsi ca ti purtà un carcarazzu.
284)  Buttana di tò mà, lorda buttana;
 nun è amicu tò si nun ti la duna.
 Dda amicu ti la riì la suttana
 e tu lu mangi a muzzicuna.
 Tò mà è ‘na pezza di buttana,
 ca sapi tutti cosi e nun dici nenti.
285)  Chi mi nn’importa ca sugnu curnutu,
 basta ca mangiu e bivu e vaiu vistutu.
286)   A idda vuogliu, a idda m’ata addari,
 idda mi trasì ‘nni lu ma cori.
287)  Di schetta nun t’appi
 e di maritata t’appi;
 abbasta ca t’appi
 e comu t’appi, t’appi.

 ***********

 Strambotti di microstoria racalmutese.

 Donna Aldonza del Carretto
288)  Cu li biddizzi ma senza pitazzu
 sanu cci arristà lu pirripipazzu.

 Girolamo e Giovanni del Carretto
289)  Quannu arriva lu conti Giluormu
 cu gran prescia lèvati di tuornu;
 ma s’arriva lu baruni Giuvanni
 allura sì ca sunnu guai ranni.
 I Magnifici
290)  Cu Tudiscu e Piamuntisi
 si piersiru sina li maisi.
 Beatrice Del Carretto Ventimiglia.
291)  Cci arrubbaru a donna Biatrici,
 e nantri tutti siemmu beddi e filici.

 Arciprete Vincenzo del Carretto.
292)  Cu l’arcipresti di lu Carrettu
 cci appizzammu sinu a lu liettu.
 L’aggressione licatese sotto Matteo del Carretto.
293)  Di la Licata vinniru li lanzichinecchi
 a ccà nastri ristammu propriu becchi.

 Il conte Girolamo del Carretto
294)  A Paliermu don Giluormu lu ranni,
 cu tanti onzi conti divinni;
 ma a marchisi nun arrivà
 e a nantri viddani nni cunzumà.

 Maestranze locali

295)  Lu mastru Picuni, lu farmacista Pistuni,
 lu miedicu Alajmu, la famiglia Pirainu:
 C’era Zagarricu, c’era Mastrarrigu;
 nun siemmu tutti ricchi, nun siemmu tutti bieddi,
 ma siemmu tutti di ccà e chistu a nantri nn’abbastà.
 ************
 Epiloghi.

Nessun commento: